Metronik je proširio porodicu informacionih rešenja za podršku proizvodnom procesu MePIS rešenjima MePIS PDM i MePIS OPEX.

opex pdm1Slika 1: Sistemska arhitektura

MePIS PDM je rešenje prvenstveno namenjeno korisnicima u farmaceutskoj industriji, koji žele da obezbede sebi viši nivo integriteta podataka (Data Integrity) i usaglašenost sa preporukama GMP (Good Manufacturing Practice). Jezgro sistema MePIS PDM je repozitorijum podataka u kome se čuvaju podaci iz proizvodnih mašina i uređaja i procesnih sistema s ciljem arhiviranja svih podataka na jednom mestu i obezbeđivanja reprezentativne baze podataka za potrebe inspekcija i internog upravljanja podacima. MePIS PDM omogućava organizovanje podataka u skladu sa modelom S 95 i njihovo pregledanje putem intuitivnog korisničkog interfejsa. Model podataka sistema MePIS PDM je sasvim otvoren i omogućava čuvanje različitih vrsta podataka koje generiše procesna oprema: procesna merenja, događaji, alarmi, podaci o recepturi, autorizacioni i autentifikacioni podaci i čak unapred pripremljeni izveštaji u PDF formatu. Važna funkcionalnost sistema MePIS PDM je i elektronska procesna knjiga (process logbook), u okviru koje se događaji, obuhvaćeni automatski iz procesa uparuju sa ručno zabeleženim događajima od strane operatera. MePIS PDM je usko integrisan sa MES sistemom MePIS LS, a sadrži i interfejse na druge uspostavljene MES sisteme.

opex pdm2Slika 2: MePIS PDM

MePIS OPEX je namenjen obezbeđivanju operativne izvrsnosti (Operational Excelence) i napredne kontrole proizvodnje (Manufacturing Intelligence). Iz obuhvaćenih procesnih podataka izračunava ključne proizvodne pokazatelje uključujući pokazatelj OEE (Overall Equipment Effectiveness), pri čemu korisnici sami mogu da generišu svoje pokazatelje. Korisnici mogu sami da podese i shemu, po kojoj će se prilikom neodgovarajuće vrednosti pojedinog pokazatelja oglasiti alarm i obavestiti odgovorne. Pokazatelji se prikazuju u prilagodljivim prikazima, napravljenim po principu oglasnih tabli (Dashboards), pri čemu se radi o pravoj veb aplikaciji za korisnike. Nad podacima je moguće izvoditi napredne analize pomoću tehnologije OLAP i generisati različite izveštaje. MePIS OPEX je usko integrisan sa sistemom MePIS PDM i MES sistemom MePIS LS, a sadrži i interfejse na druge uspostavljene MES sisteme. MePIS OPEX je koristan u različitim industrijama; svuda gde korisnici žele da poboljšaju operativnu izuzetnost i efikasnost proizvodnje.

opex pdm
Treba pomenuti da su oba rešenja razvijena s Metronikovo veb-platformom Mx i da se u celini zasnivaju na tehnologiji HTML 5, a to znači da su platforme nezavisne i da za rad od strane klijenta zahtevaju isključivo veb-pretraživač koji podržava HTML 5. Svi podaci i sama aplikacija su sačuvani na aplikativnom serveru i serveru baze podataka. Oba rešenja takođe podržavaju višejezičnost i preklapanje različitih jezika tokom rada.

 opex pdm3Slika 3: MePIS OPEX

Autori: dr Saša Sokolić, Vanja Tomažič


Više informacija: Metronik Inženjering d.o.o., Banatska 68, 11080 Zemun, Tel: +381 11 3166 721, www.metronik.rs